دسته‌بندی: adhd

مراجع خانمی ۴۴ ساله به دلیل عمل برداشت تومور مغزی دچار مشکل تعادل می باشد. تاثیر فوری و آنی کفی تکسچر بر تعادل بیمار در تصویر زیر قابل مشاهده است.