مرکز جامع توانبخشی یارا دارای مجموعه ای متوع از تجهیزات و دستگاه های به روز است. در این صفحه اطلاعات مربوط به آن ها قرار خواهد گرفت.