مزیت های رقابتی

ساختمان ویژه خدمات توانبخشی

خدمات در فضایی سه طبقه مخصوص توانبخشی اعم از رمپ مخصوص ویلچر ، آسانسور و ... ارائه میشود.

تعرفه پایین تر از نرخ مصوب

تعرفه ها در مرکز جامع توانبخشی یارا از نرخ مصوب قانونی پایین تر میباشد.

نوبت گیری آنلاین

از طریق سامانه نوبت گیری بدون مراجعه حضوری امکان پذیر است.