تعمیم مهارت‌های آموخته شده در زمان درمان به سایر موقعیت‌ها، یکی از سخت‌ترین چالش‌ها برای لکنت کودکان سن مدرسه است، می باشد. بسیاری از دانش‌آموزان قادر به استفاده موفقیت‌آمیز از استراتژی‌ها در اتاق درمان هستند و حس سرخوردگی ناشی از …

بیشتر بخوانید


گفتاردرمانــی یــا آسیب شناســی گفتــار و زبــان شــاخهایمســتقل از علــوم توانبخشــی اســت کــه توســط گفتــار درمانگــریــا آسیب شــناس گفتــار و زبــان (SLP)بــه بررســی، تشــخیص ودرمــان اختــلالات ارتباطــی، اختــلالات درکــی، اختـلـالات صــوت ومشــکلات بلــع میپــردازد.گفتاردرمانگــران بــا اســتفاده از روشهــای درمانــی مختلــف،تمرینهـای …

بیشتر بخوانید