تعطیلات تابستانی فرصتی برای دور شدن گفتاردرمانگر از نیازهای روزمره برای ما به ارمغان می‌آورد تا بتوانیم از وقت و زمانمان برای فکر کردن استفاده کنیم , شور و اشتیاق خود را برای کارهایمان تجدید و بازسازی و خلاقیت خود را احیا کنیم . در اینجا چند ایده وجود دارد که شما می‌توانید از این زمان برای افزایش دانش حرفه‌ای خود و گسترش درک خود از لکنت استفاده کنید .

بیشتر بخوانید


فصل تعطیلات میتواند یک زمان شادی بخش برای والدین و فرزند دارای لکنت شان باشد.اجتماع خانواده ها، وعده های غذایی خاص، جشن فرهنگ،احساس انتظار، احترام جدی به تاریخ مشترک و امید به آینده همگی نعمت های خاصی هستند که بسیاری از مردم هر ساله انتظارش را میکشند. این جشن ها چالش های زیادی را به همراه دارند، به خصوص برای کودکانی که لکنت دارند.

بیشتر بخوانید


تعمیم مهارت‌های آموخته شده در زمان درمان به سایر موقعیت‌ها، یکی از سخت‌ترین چالش‌ها برای لکنت کودکان سن مدرسه است، می باشد. بسیاری از دانش‌آموزان قادر به استفاده موفقیت‌آمیز از استراتژی‌ها در اتاق درمان هستند و حس سرخوردگی ناشی از …

بیشتر بخوانید


گفتاردرمانــی یــا آسیب شناســی گفتــار و زبــان شــاخهایمســتقل از علــوم توانبخشــی اســت کــه توســط گفتــار درمانگــریــا آسیب شــناس گفتــار و زبــان (SLP)بــه بررســی، تشــخیص ودرمــان اختــلالات ارتباطــی، اختــلالات درکــی، اختـلـالات صــوت ومشــکلات بلــع میپــردازد.گفتاردرمانگــران بــا اســتفاده از روشهــای درمانــی مختلــف،تمرینهـای …

بیشتر بخوانید