گفتاردرمانــی یــا آسیب شناســی گفتــار و زبــان شــاخهای
مســتقل از علــوم توانبخشــی اســت کــه توســط گفتــار درمانگــر
یــا آسیب شــناس گفتــار و زبــان (SLP)بــه بررســی، تشــخیص و
درمــان اختــلالات ارتباطــی، اختــلالات درکــی، اختـلـالات صــوت و
مشــکلات بلــع میپــردازد.
گفتاردرمانگــران بــا اســتفاده از روشهــای درمانــی مختلــف،
تمرینهـای آموزشـی و همچنیـن ابزارهـای ویـژه ایـن مشـکلات
را حــل نمــوده و بــه افــراد کمــک میکننــد تــا ارتباطــات مســتقلی
را بـا اسـتفاده از ژسـتها و وسـایل ارتباطـی مکمـل و جایگزیـن
داشــته باشــند. پاتولوژیســت گفتــار و زبــان بــه درمــان انــواع
اختـلالات ارتباطـی میپـردازد و ممکـن اسـت عـلاوه بـر صحبـت
کــردن کــه جزئــی از ارتبــاط اســت ســایر اجــزای ارتبــاط (تمــاس
چشـمی، نوشـتن، اشـاره کـردن، زبـان بـدن و…) نیـز دچار مشـکل
شـده باشـند؛ در ایـن صـورت گفتاردرمانگـر بـا توجـه بـه ایـن اجـزا
درمــان را پیــش میبــرد.

اختلالاتی که گفتاردرمانگر به درمان آن میپردازد

جلسه مشاوره و ارزیابی گفتار و بلع در مرکز یارا رایگان میباشد.
  • اختالالت صوتی،تولیدی و تلفظی
  • ناروانی و لکنت(تکرار ، کشیده گویی و…)
  • آفازی(زبان پریشی)
  • دیسفاژی(اختلال بلع)
  • آپراکســی(اختــلال در برنامه ریــزی حــرکات گفتــار کــه فــرد در تولیــد صداهــا، هجاهــا و کلمــات دچــار مشــکل میشــود)
  • تاخیرهــای گفتــاری (افــرادی كــه بــه دلايــل مختلــف ديرتــر از حــد طبيعــی شــروع بــه صحبــت می‌كننــد)
  • اختـلالات ارتباطـی در سـندروم هایی مثـل اتیسـم، سـندروم داون، ایکــس شــکننده و…
  • اختـلالات گفتـار و زبـان در کودکانـی کـه شـکاف کام دارنـد و یـا کـم شـنوا هسـتند.
  • دیزارتــری(نوعــی اختــال گفتــار حرکتــی اســت کــه در آن عضــلات دهــان، صــورت یــا دســتگاه تنفســی ممکــن اســت ضعیــف شــده یــا در حرکــت مشــکل داشــته باشــند)
  • دیسلکســی یــا اختــلال یادگیــری(اختلالــی کــه در آن علیرغــم وجـود هـوش طبیعـی عملکـرد نوشـتن، خوانـدن و یـا ریاضیـات بـه طـور قابـل توجهـی کمتـر از حـد مـورد انتظار بـرای فرد اسـت)
خواندن مقاله
پرورش تعمیم، در لکنت کودکان سنین 7 تا 14 ساله

اگر با این اختلالات در کودک خود مواجه شدیم چه کنیم؟

بدون هیچ گونه نگرانی تلفن خود را برداشته و برای جلسه مشاوره و ارزیابی رایگان گفتار و بلع با ما تماس بگیرید

021-53247000