کفی تکسچر

مراجع خانمی ۴۴ ساله به دلیل عمل برداشت تومور مغزی دچار مشکل تعادل می باشد.تاثیر فوری و آنی کفی تکسچر بر تعادل بیمار در تصویر زیر قابل مشاهده است.


قبل از دریافت کفی تکسچر:
عکس اول خطوط مرکز فشار به دلیل مشکل ‌تعادل بیمار نوسان زیاد داشت و از دایره base of support خارج می شد.

Screenshot 27 1


بعد از استفاده از کفی تکسچر:
نوسانات و بی نظمی خطوط مرکز فشار بیمار کاهش پیدا کرده و داخل base of support قرار گرفته است.

Screenshot 26 2