شاک ویو و خار پاشنه

یکی از روش های درمانی غیرجراحی در خار پاشنه و التهاب فاشیای کف پا )بافت پیوندی و ضخیمی که درست در زیر پوست کف پا از استخوان پاشنه تا پنجه پا کشیده و از قوس داخلی آن حمایت و در حین راه رفتن میزانی از نیروی عکس العمل زمین را جذب می کند( استفاده ازدستگاه شاک ویو و به کارگیری امواج آن در فیزیوتراپی می باشد. در برآورد سود و زیان آن برای بیماران ، شاک ویو روشی بسیار ایمن و کم هزینه بوده که در حال حاضر شواهد موثر درمانی آن نیز درحال توسعه و گسترش می باشد.

مقایسه اثربخشی شاک ویو و تزریق کورتون

در مطالعه ای که توسط آقای Xiong Yuan و همکاران در سال 2019 در شهر ووهان در کشور چین صورت گرفت پس از بررسی های نظام مند در مقایسه دو روش شاک ویو و تزریق کورتون در خار پاشنه به این نتیجه رسیدند که هر دو روش در درمان آن موثر واقع شده اند اما میزان کاهش درد بر اساس مقیاس VAS در گروهی که تحت درمان با شاک ویو قرار گرفتند بهتر بوده است و این شاید نمایانگر آن است که روش درمان با شاک ویو جایگزین بهتری در التهابات فاشیایی مزمن در کف پا باشد.

خواندن مقاله
کیفوز پشتی و حرکات اصلاحی